सुरक्षित प्रसुतीसाठी शासकीय आरोग्य संस्थांमध्ये खासगी विशेषज्ञांची नेमणूक

● 25 जिल्हे ● 101 आरोग्य संस्था ● 128 खासगी स्त्रीरोग, बालरोग व भूलतज्ञांची नेमणूक ● दोन महिन्यात सुमारे 1200

Read more
error: Content is protected !!

Signup to receive latest news in your inbox!

Send this to a friend